Politica de confidenţialitate

Ultima actualizare: mai 2018

Informații generale

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale Asociației Române a Concesionarilor Offshore din Marea Neagră (ARCOMN), cu sediul social în Calea Floreasca, nr. 169A, Corp A, et. 4, biroul 2075, sector 1, Bucuresti, în calitate de operator de date.

Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet www.rbsta.ro. („Site-ul”)

Scopurile, temeiurile de prelucrare și categoriile de date cu caracter personal

Dacă sunteți utilizator al Site-ului, Asociația Română a Concesionarilor Offshore din Marea Neagră va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct în contextul utilizării Site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizați în cadrul secțiunii de contact/ întrebări/ reclamații, în măsura în care ne contactați în acest fel. Categoriile de date prelucrate în acest context sunt numele, prenumele, funcția, telefon, email precum și orice alte date furnizate de dvs.

Folosim datele personale pe care le colectăm de la dvs. atunci când vizitați site-ul nostru, www.rbsta.ro, pentru a monitoriza traficul și pentru a îmbunătăți conținutul site-ului. Ne bazăm această activitate de prelucrarea datelor, pe interesul nostru legitim de a asigura funcționarea corectă a site-ului, precum și îmbunătățirea acestuia. Categoriile de date prelucrate în acest context sunt ora și data accesării site-ului și adresa IP de la care a fost accesat site-ul.

Durata pentru care vă prelucrăm datele

Ca principiu, Asociația Română a Concesionarilor Offshore din Marea Neagră va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.

Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, Asociația Română a Concesionarilor Offshore din Marea Neagră poate dezvălui datele dumneavoastră către membrii asociației, parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină Asociația Română a Concesionarilor Offshore din Marea Neagră în desfășurarea activității prin intermediul site-ului, ori către autoritățile publice centrale/locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:

 • pentru administrarea Site-ului;
 • pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea Site-ului și a serviciilor derulate prin intermediul lui;
 • pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor;
 • atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege etc.

Transferul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate către Asociația Română a Concesionarilor Offshore din Marea Neagră pot fi transferate în afara României.

Drepturile de care beneficiați

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

 • dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către Asociația Română a Concesionarilor Offshore din Marea Neagră, conform celor descrise în prezentul document;
 • dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea Asociația Română a Concesionarilor Offshore din Marea Neagră cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum: modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;
 • dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproportionate;
 • dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:
  • acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
  • în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
  • în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
  • în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
  • în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
  • datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta căruia se află operatorul.

Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, Asociația Română a Concesionarilor Offshore din Marea Neagră  să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice.

 • dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care :
  • persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
  • prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
  • operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau
  • persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
 • dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către Asociația Română a Concesionarilor Offshore din Marea Neagră  către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
 • dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos;
  • în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al Asociația Română a Concesionarilor Offshore din Marea Neagră  sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care Asociația Română a Concesionarilor Offshore din Marea Neagră  poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanță;
  • în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
 • dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să ne contactați trimițând un e-mail la următoarea adresă: office@rbsta.ro.

Această pagină de internet folosește fișiere de tip cookie. Pentru mai multe informații cu privire la modul în care se folosesc aceste fișiere, vă rugăm să accesați următorul link.